Projekter

Sammen med eksterne partnere deltager Dansk Center for Lys løbende i flere projekter, og hovedparten har lysforskning som omdrejningspunkt. Projektresultaterne skal være direkte relevante for DCL’s medlemmer eller indgå i en bredere debat om lys, og således fremme DCL’s formål: ”at udbrede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys”.

Dansk Center for Lys ser det som sin opgave at

  • formidle forskningsideer fra medlemmerne til forskningsinstitutionerne. Således kan virksomhedernes konkrete behov blive genstand enten for fondsstøttet forskning eller for studenterprojekter
  • deltage i lysforskningsprojekter på en måde, der sikrer, at projektundersøgelserne og -resultaterne rettes så vidt muligt mod medlemmernes behov
  • formidle projektresultaterne så effektivt som muligt, således at medlemmernes lyskompetencer øges, og at forskningsresultaterne hurtigt muligt får konkrete anvendelser.

Vi hører meget gerne om dine projektideer!

Kontakt DCL

Tlf. 47 17 18 00
information@centerforlys.dk

 

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

EUDP18-II Globale SSL kvalitetskrav og test – IEA-4E-SSL
Solid State Lighting (SSL) Annexet har til formål at hjælpe regeringerne i EU-medlemslandene (herunder Danmark) til at fremme brugen af LED-belysningsprodukter. I dette projekt, som bygger videre på et tidligere, er målet yderligere at ruste dansk industri bedre i den internationale konkurrence ved hjælp af formidling af krav og målemetoder, særligt med fokus på flimmer og smart lamps. Dansk Center for Lys skal i dette projekt bidrage med kontakten til lysbranchen.
Følg arbejdet i projektet i Linkedin-gruppe

EKSEMPLER PÅ TIDLIGERE PROJEKTER:

Dagslys i det bebyggede miljø
Projektet undersøger, hvorfor det kan være udfordrende at opnå gode dagslysforhold i vores bygninger på trods af branchens store fokus på sundhed og indeklima. Formålet er at hjælpe byggebranchens aktører i håndteringen af dagslyskrav og sikre de gode dagslysforhold i fremtidens byggerier.
Projektets resultater, nyudviklet værktøj og guidelines launches i september 2023. Projektet er støttet af Realdania.
Læs mere om projektet og download rapport samt værktøj her

ELFORSK 353-014 – Internationale standarder for belysning, globale energibesparelser
Projektet skal positionere energi- og lysplanlæggere til at have tilstrækkelige informationer om energiforbrug og lyskvalitet allerede i designfasen. Dette skal ske ved en opdatering af armaturproducenternes lysfiler, da de nuværende dataformater, de såkaldte IES- og LDT (EULUMDAT), ikke indeholder information om, hvad der sker, når man dæmper lyset. DCL er projektpartner (kommunikation).
Læs mere om projektet her

ELFORSK 351-003 Energibesparende og ergonomiske lysscenarier
Projektet retter sig mod byggeriets beslutningstagere og udførende, og foreslår elbesparende lysanlæg, der passer i kontorer og klasseværelser. Scenarierne undersøges forskningsmæssigt. Projektet redegør for potentialer (synsergonomi, stemning og el-besparelse), og gør de bedste scenarieforslag direkte anvendeligt for byggeriets aktører. DCL er projektpartner (kommunikation).
Læs mere om projektet her og download slutrapport her

ELFORSK 351-041 Energievaluering af dynamisk døgnrytmelys
Flere hospitaler bruger natbelysning, hvor det blå lys udelades for at genetablere/opretholde patienters og nattearbejderes døgnrytme. Men de enkelte anlæg er udført efter meget forskellige belysningsprincipper. I projektet undersøges udvalgte anlæg for energiforbrug, brugervenlighed og lystekniske kvaliteter med henblik på udarbejdelse af et oversigtsskema, der kan anvendes ved fremtidige beslutningsprocesser. DCL er projektpartner (kommunikation).
Download slutrapport m.m. her

ELFORSK 351-008 Energioptimering med adaptivt lys i folkeskolen
Adaptivt lys installeres i et udvalg af lokaler gennem en et-år lang samskabelsesproces, der involverer lærere og elever. Derefter gennemtestes installationerne på tværs af årstider og brugsscenarier, med detaljerede valideringer af energiforbrug, bygningsøkonomi og kvaliteten af lysmiljøerne oplevet fra brugerperspektivet. DCL er projektpartner (kommunikation).
Download slutrapport og artikler om projektet her

EUDP17-II Integrerede løsninger for dagslys og elektrisk belysning
Projektet fokuserer på identifikation af potentialet for strategier, der kombinerer dagslysforhold og gode lyskontrolsystemer, og bla. fører til implementering af højenergieffektivt og komfortabelt lys indendørs lysstyring i stor skala. Målet er at skabe merværdi i forbindelse med belysningssystemer foruden en meget høj energieffektivitet gennem den nyeste udvikling inden for digital belysning, nye typer af sensorer, IoT (Internet of Things), tilslutning til SmartGrid infrastrukturer osv.
Læs mere og download publikationer fra projektet

PSO 348-009 Energieffektivt lys gennem blændingskontrol
Ved at sørge for ordentlig lyskomfort ude og inde vil vi kunne se det samme med mindre lys og dermed anvende færre Watt pr. m2. Projektet sigter mod at sammenkæde kvantitative mål for blænding (bl.a. pupilstørrelse) med UGR. Målet er at gøre belysningen effektiv fysiologisk set og finde indikationer på optimal balance mellem blænding og energiforbrug.

PSO 349-032 OLED – fremtid/energibesparelser og design – OLED ACADEMY
Danske designere skal være klar, når OLED bliver en udbredt teknologi. Projektet søger at løfte vidensniveauet på dette område for en generation i lysbranchen, og katalysere realisering af nye gode, nordiske løsninger baseret herpå via bl.a. OLED Academy.

LEDMET Innovationskonsortium
Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget et beløb på næsten 12 mio. kr. over en 4-årig periode til et innovationskonsortium, som bringer danske forskere og måleteknikere i verdenseliten inden for state-of-the-art lysmålinger af LED-produkter og deres anvendelser.

Innovationsnetværket Dansk Lys
DCL har drevet sekretariat for Innovationsnetværket Dansk Lys 2010-2018. Netværket er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og har fokus er lys i alle dets former: Dagslys såvel som kunstlys. Netværkets sigte er, at det faglige fokus inden for netværkets rammer skal kunne omsættes til kommercielle produkter og/eller forskning.

IDL P17: “Perceptuel test af lys”
Belysningsprodukters lyskvalitet beskrives i dag ved rent tekniske parametre såsom lysfordeling, farvetemperatur og blændingstal. Projektet sigter mod at formulere og kvantificere lysOPLEVELSEN på samme måde, som man gør det med andre sanser, såsom lyd og smag, altså gennem perceptuel test – en struktureret metodik.

IDL P20: “Bog om Lysdesign”
Byggeriets beslutningstagere er ofte uden for lysbranchens vante kreds: Bygherrer, en del arkitekter, rådgivere, entreprenører m.fl. Projektet producerer et inspirationsmateriale, som skal åbne beslutningstagernes øjne for, hvordan moderne lysdesign kan gå hånd i hånd med energibesparelser. Materialet er en virkelig lækker bog, som udleveres gratis til en nøje udvalgt skare på 1.000 beslutningstagere.
Læs mere om projektet og download bogen som pdf her

PSO 349-015 Bogen “Den lille blå om lysstyring”
Styring af dagslys og kunstlys er altafgørende for et fornuftig energiforbrug, og for lysmiljøet og indeklimaet. Projektet producere en lille håndbog rettet mod elinstallatører, rådgivere og entreprenører skal lette vejen til anlæg, der ikke blot udnytter moderne muligheder og sænker energiforbruget, men også skaber optimale brugerforhold og en god driftssituation.

Smart City Cluster Denmark
Smart City Cluster Denmark var et dansk innovationsnetværk, der skabte en samlet ramme for de mange virksomheder, forskningsmiljøer, byer og projekter i Danmark, der arbejder med digitalisering af byer og lokalsamfund – Smart City. Innovationsnetværket vil bringe industri, byer og vidensinstitutioner i tæt samarbejde om at tage skridtet fra test og udvikling til skalering og implementering af digitale byløsninger. Dansk Center for Lys drev en arbejdspakke, hvor omdrejningspunktet er vejbelysning.

Share This