Tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen i høring

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen i høring. Med Energiaftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af juni 2018, blev parterne i sin tid enige om en tilskudspulje til eksportfremme, som tillige blev udmøntet i en bekendtgørelse. 

På baggrund af en evaluering ændres bekendtgørelsen på visse administrative og lovtekniske punkter. Blandt andet er der etableret en mulighed for, at Energistyrelsen kan fremsætte krav om egenfinansiering, og at det nu eksplicit fremgår, at ansøger skal søge på baggrund af en fuldmagt fra de andre deltagere i projektet. Desuden er emnefeltet for mulige projekter præciseret, så det nu tydeligt fremgår, at tilskudspuljen fokuserer på den grønne omstilling inden for grøn energi.

Formålet med puljen er at bidrage til øget eksport af dansk energiteknologi gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og myndighedsmodning samt projekter, der understøtter det danske energimyndighedssamarbejde med kommercielle vinkler, hvor også ambassadernes handelsafdelinger, virksomheder og finansielle aktører mv. kan indgå i tættere samarbejder på kort og mellemlangt sigt.

Bekendtgørelsen etablerer, afgrænser og fastsætter kriterier for tildeling af midler for en tilskudspulje til fremme af energieksportindsatsen. Der forventes næste offentlige indkaldelse til ansøgninger om tilskud i august 2020. 

DCL samler kommentarer til ændring af bekendtgørelsen fra medlemmerne og svarer styrelsen. Høringsfristen er d. 10. juni 2020, hvorfor vi skal have dine kommentarer senest d. 3. juni 2020.
Kommentarer sendes til Per Reinholdt, pr@centerforlys.dk.

Find mere information her, hvor selve udkastet til den ændrede bekendtgørelse også kan findes.

Stk. 3 i bekendtgørelsen:
Tilskud til den enkelte modtager kan ikke overstige de grænser, der er fastsat i henhold til EuropaKommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Den samlede støtte til en virksomhed kan herefter højst udgøre 200.000 euro over en periode på tre regnskabsår.

Share This