Ny guideline hjælper en presset branche til bedre dagslysforhold

Dagslys er vigtigt for både vores sundhed og vores velvære. Alligevel er de gode dagslysforhold under pres i vores bygninger, når der skal bygges langt mere bæredygtigt end tidligere og det kan være udfordrende at leve op til de krav, der stilles, når vi samtidigt bygger både tæt og højt. Udviklingsprojektet ”Dagslys i det bebyggede miljø”, som er støttet af Realdania, undersøger grundene til dette samt, hvordan dagslyskrav og udfordringerne i byggeriet kan overkommes af branchens aktører på bedste vis.

Udfordringerne står i kø

Byggebranchen gennemgår lige nu en stor udvikling mod en langt mere bæredygtig tilgang til byggeri, hvor der er fokus på den grønne omstilling og de materialer vi bygger af. Samtidigt er der en fortsat udvikling i byerne, hvor der bygges både højt og tæt og eksisterende bygninger ændrer funktion. Disse to tendenser, særligt i kombination, stiller store krav til bygningerne og udfordrer de gode dagslysforhold heri. Det kan være svært at overholde kravene og samtidig skabe gode rum. På den ene side ønsker vi mere dagslys i bygningerne, på den anden side skal det samtidig sikres, at det termiske indeklima overholdes. Facadearkitektur, indretning og klimakrav er også vigtige parametre i de tidlige designfaser. Allerede i byplanlægningen udlægges en række forudsætninger for disse parametre, men der mangler redskaber, der kan vejlede i den tværfaglige håndtering.

Dagslys kan som designparameter ikke stå alene

I projektet behandles og analyseres tre brændende platforme, som på hver sin vis påvirker eller udfordrer dagslyshåndtering i byggeriets praksis og dagslysforholdene i byggeriet. Som udgangspunkt behandles dagslys sjældent på byplanniveau, da planloven ikke tillader, at der som en del af lokalplanen direkte optages bestemmelse omkring dagslys. Dette udfordrer muligheden for at sikre forudsætninger for gode dagslysforhold i bygningerne særligt i bymiljøer med høj bygningsdensitet. Samtidig findes der endnu ikke anerkendte værktøjer, eller metoder, for hvordan dagslys kan vurderes i byplanlægningsfasen, hvilket udfordrer processen yderligere både for byplanlæggerne og for de projekterende, der skal arbejde indenfor allerede fastlagte rammer.
Projektets formål er at skabe bedre dagslysforhold i vores bebyggede miljø ved at understøtte byggebranchens aktører i den tværprofessionelle håndtering af dagslyset som designparameter – helt fra den tidlige byplanlægning over facadens arkitektoniske udtryk og frem til tilvejebringelsen af det gode indeklima særligt med fokus på udfordringerne i etageboligbyggeri.

Resultaterne sætter branchens udvikling og traditioner på prøve

Projektets foreløbige analyser indeholder flere bemærkelsesværdige resultater, der kan revolutionere den måde branchen i dag udfordres af dagslyskravene. Traditionelt behandles dagslys ikke på byplanniveau, men det vil dette projekt ændre på. I projektet er der udviklet en metode og en tilhørende publikation med vejledning, der muliggør analyser af dagslys på byplanniveau og derved udvider løsningsrummet for dagslys, indeklima og facadearkitektur i boliger. Med metoden får byplanlæggeren mulighed for at vurdere risikoområder i en bebyggelse på baggrund af bygningsvolumener, densitet og orientering, men uden at kende noget til planløsninger, vinduer og materialer, der først besluttes langt senere i processen. En mulighed, der ikke har været tilgængelig tidligere og som kan reducere risikoen for negative løsningsrum, hvor dele af bygningen reelt set ikke vil kunne anvendes til beboelse grundet udfordringer med dagslyset, indeklimaet eller meget rigide rammer for design af facadearkitektur.
Dagslyskravene skaber yderligere udfordringer i en branche, der konstant arbejder sig i en mere bæredygtig retning. Som en del af udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid ligger blandt andet et krav om dokumenteret LCA for bygningerne, hvorfor det kan være fordelagtigt at bygge i træ. Projektets resultater viser desuden at anvendelsen af træ som konstruktionsmateriale udfordrer det tværfaglige samspil mellem dagslys og termisk indeklima, da der er begrænset termisk masse til at optage overskudsvarme fra solens stråler. Analyserne har vist, at det teoretiske løsningsrum, hvor krav til både dagslysniveau og til det termiske indeklima efterleves, reduceres betragteligt ved en let mod en tung konstruktion, og i særlig grad, hvis boligerne er ensidet ventileret. I nogle tilfælde vil der simpelthen ikke være et løsningsrum. Dette vil have indflydelse, ikke kun på facadedesignets udformning, men også på boligers fremtidige indretning og planløsninger, hvis tværventilerede lejligheder er en forudsætning for at undgå overtemperaturer. Dette tydeliggør blot nødvendigheden af at indarbejde dagslys som en designparameter allerede i byplanlægningen, så dagslys og en lav klimabelastning kan gå hånd i hånd.

Illustration1 Projekt Dagslys i det bebyggede miljø

Ill. 1: Det generiske løsningsrum, hvor både krav til dagslys og termisk indeklima efterleves. Løsningsrummet har vist sig større ved tungt end ved let byggeri, ligesom tværventilerede bygninger har større løsningsrum end ensidet ventilerede bygninger.

Launch af projektets resultater

Resultaterne fra projektet offentliggøres ved en offentlig launch i København og Aarhus den 5. og 6. september. Her inviterer projektgruppen til præsentation af metoden, der kan koble dagslys på byplanniveau til bygningsniveau. Det udviklede værktøj og den tilhørende guideline introduceres og vil derefter være frit tilgængeligt for alle branchens aktører.

Download materiale:

 

 

Projektparter Dagslys i det bebyggede miljø

Se også:

Fakta om projektet:

  • Projektperiode: 01.04.2020-30.03.2023
  • Deltagere: Arkitema, Artelia, Dansk Center for Lys og VIA University College
  • Kontaktperson: Projektleder Maria Gaardsted Kamper, VIA University College, maeg@via.dk,
    +45 87554271
  • Støttet af: Realdania
Share This