Årsmøde i Østkredsen afholde den 3. april 2019

Årsmødet afholdes i KB Hallen, hvor vi får en rundvisning og skal høre om den nye bygning og belysningen.

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen (På valg er Freddy Degn, Søren Vedel Hellgreen Laursen og Ralf Ritter)
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand Niels Knudsen på e-mail: nikn01@frederiksberg.dk senest den 20. marts 2019.

Mere information og mulighed for tilmelding følger snarest. Følg med i nyhedsbrevet og på hjemmesiden.

Share This